Missie en visie

Missie (waar staan we voor) 

Het doel van Dwarsakker is het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van een woon- en dienstenzorgcentrum voor senioren, en het aanbieden van eerstelijnszorg aan de gemeenschap zodat zij zorg in hun directie omgeving kan ontvangen.

Visie  (waar gaan we voor) 

Dwarsakker levert op praktische wijze een bijdrage aan de leefbaarheid (leven, wonen en zorg) van Terbroek en omgeving met behulp van andere partijen. De huidige mogelijkheden op het gebied van zorg en dienstverlening worden daartoe aangewend en met diverse disciplines uitgebreid. 

Dit betekent: 

  • Voor de bewoners van de huur- koopappartementen: door het kleinschalige karakter en  de merendeels lokale focus zijn de bewoners bekend en wordt het mogelijk gemaakt om tot op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven in een vertrouwde en prettige omgeving te leiden.
  • Voor de cliënten van de zorgappartementen: het wonen in een eigen appartement. Zorg, verpleging  en begeleiding is altijd dichtbij, 24 uur per dag. Dwarsakker streeft naar een thuisgevoel voor de bewoner in een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving waarin de cliënt tot zijn/haar recht komt. 
  • Voor de eerstelijnssamenwerkingspartners: het leveren van zorg en begeleiding van hoge kwaliteit met enthousiaste, betrokken professionals.
  • Voor de samenleving: maatschappelijk relevante dienstverlening van hoge kwaliteit in eigen omgeving.  Er kunnen in Dwarsakker allerlei activiteiten worden  georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Ook dorpsgenoten zijn hierbij welkom. 

Onze kernwaarden

Goede sfeer: door gastvrijheid voorop te stellen, heerst er in Dwarsakker een vriendelijke, huiselijke en ontspannen sfeer. Dit heeft een positief effect op het welbevinden van de mens. 

  • Eigenheid: Dwarsakker gaat uit van de eigenheid van ieder mens met vrijheid van levensbeschouwing en vanuit wederzijds respect. Elk mens is een unieke persoonlijkheid, die niet los gezien kan worden van een eigen leefwereld en achtergrond.
  • Eigen regieDwarsakker richt zich m.n. op senioren (50+) via passende woonvoorziening en zorg- en dienstverlening. Elk mens moet, als dat voor hem of haar mogelijk is, de regie kunnen voeren over zijn of haar leven. Het is belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en hun eigen gekozen levenswijze kunnen voortzetten.   
  • Respectvol: Daar waar de geestelijke gesteldheid van de bewoner het niet langer mogelijk maakt dat hijzelf de regie voert, wordt hij nog steeds met respect behandeld. 
  • ZelfstandigheidDe zorg- en dienstverlening richt zich op zelfstandigheid en welzijn.
  • ProfessioneelDe zorgverleners bieden deskundige zorg. Een veilige leef- en werkomgeving is daarbij belangrijk.